Η Οικογενειακή Συνεδρία μπορεί να θεωρηθεί μία επιλογή του θεραπευόμενου ως προς τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει και τη σύνδεση αυτών των δυσκολιών με το σύστημα στο οποίο βρίσκεται.

Η οικογενειακή θεραπεία μπορεί να γίνει σε συνδυασμό με ατομική. Έρευνες έχουν αποδείξει ότι η πιθανότητα θετικού αποτελέσματος στις δυσκολίες των σχέσεων μεγιστοποιείται όταν όλα τα μέλη του συστήματος ενεργοποιούνται  σε μία κοινή θεραπεία.

Πως Λειτουργεί

Αντικείμενο και στόχος της θεραπευτικής παρέμβασης στις οικογενειακές συνεδρίες δεν είναι πλέον το άτομο αυτό καθαυτό, αλλά το σύστημα των σχέσεων στο οποίο ανήκει. Μέσα από την Οικογενειακή Συνεδρία ερχόμαστε σε επαφή με μία μεγάλη πρόκληση. Tην πρόκληση να κατανοήσουμε τη θέση μας και τον ρόλο μας μέσα στο οικογενειακό σύστημα, στο οποίο ζούμε. Για να γίνει αυτό, χρειάζεται να διερευνήσουμε τόσο τις δικές μας αντιλήψεις για το σύστημα και τρόπους αλληλεπίδρασης με αυτό, όσο και τις αντιλήψεις και τους τρόπους αλληλεπίδρασης όλων των μελών της οικογένειάς μας. Η κατανόηση του τρόπου με τον οποίον σχετιζόμαστε με τα μέλη της οικογένειάς μας και η αναπλαισίωσή του οδηγεί στη βελτίωση των καθημερινών μας σχέσεων μέσα σε αυτήν.

Ο οικογενειακός θεραπευτής, πρωτίστως, επιτρέπει στην οικογένεια να εκτιμήσει τις αλληλεπιδράσεις μέσα στο πλαίσιό της και στη συνέχεια να συλλογιστεί αλλαγές που καλούνται να κάνουν τα μέλη της. Τα θέματα εξετάζονται και αναλύονται μέσα από το πρίσμα της επικοινωνιακής δυσλειτουργίας ολόκληρης της οικογένειας και όχι ενός μόνο ατόμου. Μεταξύ άλλων συζητιούνται ο τρόπος που η οικογένεια διαχειρίζεται τις δυσκολίες της, οι κανόνες που διέπουν τη λειτουργία της και οι πιθανές επιδράσεις από τις οικογένειες καταγωγής. Ο θεραπευτής ενθαρρύνει την άμεση επικοινωνία των μελών μεταξύ τους, την έκφραση συναισθημάτων και πεποιθήσεων. Παράλληλα εστιάζει και στις δυναμικές και θετικές όψεις της οικογενειακής αλληλεπίδρασης ώστε να αξιοποιηθούν κατάλληλα για την επίλυση των συγκρούσεων, τη διευκόλυνση της επικοινωνίας και την αναζήτηση λειτουργικότερων τρόπων επίλυσης των προβλημάτων. Μέσα από τη διαδικασία αυτή τα άτομα της οικογένειας οδηγούνται στην υιοθέτηση εναλλακτικών στάσεων και συμπεριφορών που με τη σειρά τους οδηγούν στην καλύτερη λειτουργικότητα της οικογένειας.

 

Τι καλύπτει

Η οικογενειακή θεραπεία καλύπτει όλο το φάσμα των δυσκολιών, όπως προβλήματα γονιών-παιδιών, συζυγικά προβλήματα, διαζύγιο, πένθος από απώλεια ατόμου της οικογένειας, προβλήματα συνδεόμενα με σωματικές νόσους, χρόνια ασθένεια, ψυχοσωματικές διαταραχές ή καταθλιπτική διάθεση μέλους.